Anatolsk Kulturforening
Formål & Vedtægter

Formål

Anatolsk Kulturforening er demokratisk opbygget. Foreningen er politisk uafhængig, og er derfor ikke tilknyttet nogen politiske partier.  


* at løse eventuelle kulturelle konflikter mellem etniske danskere og indvandrere.

* at fremme dialogen og kulturudvekslingen mellem etniske danskere og indvandrere

* at arbejde for kulturbevarende integrationspolitik

* at arbejde sammen med andre foreninger om forskellige samfundsrelevante emner, indsatser og        projekter

* at samle medlemmerne til samvær, idræt samt sociale, kulturelle, sportslige og informationsmæssige aktiviteter under demokratisk ledelse

* at arrangere fester, holde foredrag/oplæg/konferencer/workshops om samfundsrelevante emner til dets medlemmer og andre interesserede

* at arbejde for at forbedre børnenes skolegang og unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Vedtægter

Navn : Anatolsk Kulturforening

Stiftet : December 1977

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune


§. Formål

1. At arbejde for kulturbevarende integrationspolitik

2. At samarbejde med andre demokratiske foreninger, institutioner og personer om forskellige emner, problemstillinger og udfordringer, der vedrører indvandrere- og flygtninge bosat Danmark.

3. At skabe rammer, hvor medlemmerne kan ytre deres meninger og holdninger frit.

4. At samle medlemmerne til sportslige, kulturelle, litterære aktiviteter under demokratisk ledelse.

5. At arrangere fester, kulturelle aktiviteter, udflugter, konferencer, litterære aktiviteter, kurser og opfordre medlemmerne til at deltage i disse aktiviteter.


§. Medlemskabet

6. Medlemskabet er åbent for alle personer, der har bopæl i Danmark.

7. Hvis et betalende medlem arbejder imod eller i strid med foreningens formålsparagraf, kan medlemskabet ophæves af generalforsamlingen.

8. Det er tilladt ved arrangementer af forskellig art, der omfatter økonomiske dispositioner, at skelne mellem betalende og ikke betalende medlemmer.


§. Økonomi

9. Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12.

10. Udgifter til projekter, indkøb o.l., som overskrider 50.000 kr, skal godkendes af generalforsamlingen.

11. Kontingentets størrelse fastsættes i generalforsamlingen.

12. En gang om året, kontrolleres og godkendes regnskabet af en folkevalgt revisor.

13. Foreningens regnskab er åbent for alle medlemmer.

14. Både foreningens, udvalgenes og projekternes interne regnskab aflægges i generalforsamlingen og godkendes af generalforsamlingen.

15. Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kasseren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§. Bestyrelsen

16. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Der vælges herudover 2 suppleanter for en periode af et år.


§. Generalforsamlingen

17. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

18. Ordinær generalforsamling afholdes senest første april. Enhver lovlig indkaldelse til generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, simpelt flertal afgørende.

19. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og indkomne forslag, samt tid og sted, bekendtgøres for samtlige medlemmer mindst 21 dage i forvejen ved rundskrivelse til samtlige medlemmer.

20. Til generalforsamlingen har normalt kun medlemmer og indbudte gæster adgang.


§. Ekstraordinær generalforsamling

§. Opløsning

21. Beslutningen om foreningens opløsning kan kun foretages når nedennævnte punkter er opfyldt.

a) Over halvdelen af foreningens medlemmer skal møde op til generalforsamling.

b) 2/3 af de mødte medlemmer skal stemme for foreningens opløsning.

c) Hvis punkt a og b ikke er opfyldt, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antal af de fremmødte medlemmer.

22. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.