Anatolsk Kulturforening
Formål & Vedtægter

Vedtægter for Anatolsk Kulturforening

Navn : Anatolsk Kulturforening

Stiftet : December 1977

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen er demokratisk opbygget.

Foreningen må ikke drive partipolitik. 


§. Formål

1. At arbejde for kulturbevarende integrationspolitik

2. At samarbejde med andre demokratiske foreninger, institutioner og personer om forskellige emner, problemstillinger og udfordringer, der vedrører indvandrere- og flygtninge som bor i Danmark.

3. At skabe rammer, hvor medlemmerne kan ytre deres meninger og holdninger frit.

4. At samle medlemmerne til sportslige, kulturelle, litterære aktiviteter under demokratisk ledelse.

5. At arrangere fester, kulturelle aktiviteter, udflugter, konferencer, litterære aktiviteter, kurser og opfordre medlemmerne til at deltage i disse aktiviteter.


§. Medlemskabet

6. Medlemskabet er åbent for alle personer, der har bopæl i Danmark.

7. Hvis et betalende medlem arbejder imod eller i strid med foreningens formålsparagraf, kan medlemskabet ophæves af generalforsamlingen.

8. Det er tilladt ved arrangementer af forskellig art, der omfatter økonomiske dispositioner, at skelne mellem betalende og ikke betalende medlemmer.


§. Økonomi

9. Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12.

10. Udgifter til projekter, indkøb o.l., som overskrider 50.000 kr, skal godkendes af generalforsamlingen.

11. Kontingentets størrelse fastsættes i generalforsamlingen.

12. En gang om året, kontrolleres og godkendes regnskabet af en folkevalgt revisor.

13. Foreningens regnskab er åbent for alle medlemmer.

14. Både foreningens, udvalgenes og projekternes interne regnskab aflægges i generalforsamlingen og godkendes af generalforsamlingen.

15. Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kasseren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§. Bestyrelsen

16. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 2 medlemmer vælges for 2 år ad gangen mens 3 medlemmer vælges for et år af gangen. Der vælges herudover 2 suppleanter for en periode af et år.


§. Generalforsamlingen

17. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

18. Ordinær generalforsamling afholdes senest første april. Enhver lovlig indkaldelse til generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, simpelt flertal afgørende.

19. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og indkomne forslag, samt tid og sted, bekendtgøres for samtlige medlemmer mindst 21 dage i forvejen ved rundskrivelse til samtlige medlemmer.

20. Til generalforsamlingen har normalt kun medlemmer og indbudte gæster adgang.


§. Ekstraordinær generalforsamling

21. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når en flertal i bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker det. 

22. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme varsel som til den ordinære. 

23. Der skal indgives en skriftlig begæring fra medlemmerne til bestyrelsen. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling angives. 

24. Når begæring er indgivet til bestyrelsen, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af begæringen. 

25. På indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal der stå hvilke forslag, der skal tages beslutning om. Der kan kun tages beslutning om de forslag, der er skrevet sammen med indkaldelsen. 

26. Hvis ikke 3/4 af de medlemmer. der har ønsket indkaldelsen af ekstraordinær generalforsamling, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsorden nægtes behandlet på generalforsamlingen. 


§. Opløsning

21. Beslutningen om foreningens opløsning kan kun foretages når nedennævnte punkter er opfyldt.

a) Over halvdelen af foreningens medlemmer skal møde op til generalforsamling.

b) 2/3 af de mødte medlemmer skal stemme for foreningens opløsning.

c) Hvis punkt a og b ikke er opfyldt, indkaldes der til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antal af de fremmødte medlemmer.

22. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Vedtaget med ændringer på ekstraordinær generalforsamling søndag den 21.april 2024.